Jul 05, 2022
ประเภทการเทรด


ประเภทการเทรด

มีการเทรดอยู่สองประเภทที่เป็นพื้นฐานในกาเทรด

1. การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)


การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานคือวิธีการที่มองหาทิศทางตลาดผ่านทิศทางทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งมีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คุณมองไปที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่า ประเทศไหนดีกว่า และเศรษฐกิจประเทศไหนที่กำลังย่ำแย่ ความคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์แบบนี้ คือ ถ้าประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ค่าเงินของพวกเขาก็จะดีตามไปด้วย เพราะว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกว่า ความน่าเชื่อถือต่อค่าเงินนั้นย่อมมีมากกว่า

ตัวอย่างเช่น เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเพราะว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่เศรษฐกิจเช่นนี้ อัตราดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อใช้ในการควบคุมเงินเฟ้อ และมูลค่าของเงินดอลล่าร์ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และนี่คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน


2. การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)


การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการศึกษาทิศทางของราคาหรือเรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์ กราฟ แนวคิดก็คือเราสามารถใช้ทิศทางการเคลื่อนไหวในอดีต และพื้นฐานของพฤติกรรมราคา มาตัดสินว่าราคาจะไปในทิศทางใด โดยการดูกราฟนั้นจะทาให้คุณบอกทิศทางหรือรูปแบบของกราฟ ซึ่งสามารถช่วยหาโอกาสในการเทรดได้


Recommendation